ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จากการศึกษาการดำเนิน กิจกรรมเศรษฐกิจในหลายหน่วยงาน หรือแม้แต่ในสถานศึกษาหลายแห่ง ยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนหรือมุ่งเน้นกิจกรรมในรูปแบบของการเกษตร แปลงสาธิตต่างๆ  แต่หากศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้แล้ว จะเข้าใจว่าเราสามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ได้ทุกโครงการ ทุกกิจกรรม หรือทุกงาน  แม้กระทั่งเวลาเขียนแผนการสอนก็ให้ถามว่าแผนของเรามีความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเอง หรือไม่ ความรู้ที่นักเรียนจะได้  คุณธรรมที่เน้นคืออะไร นี่คือสิ่งที่ทุกคนควรเข้าใจ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น